Warunki świadczenia usług

TWÓJ KOSZYK

 x 

Twój koszyk jest pusty

SZUKAJ PRODUKTU

Warunki świadczenia usługNatasha de Kaaba
logo8

I Wstęp

1. Właścicielem sklepu internetowego www.natashadekaaba.com jest firma:

 

„Natasha de Kaaba – Joanna Sadowska”

ul. Ostrowskiego 1/127

53-238 Wrocław

REGON: 022108571

NIP: 894-164-40-01

 

Rachunek bankowy:
36 1020 5242 0000 2702 0072 8428

Konto Paypal:
zireael32@o2.pl


2. Administratorem danych osobowych jest Joanna Sadowska.

3. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników sklepu www.NatashaDeKaaba.com oraz określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta sklepu, zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ofercie sklepu, składania zamówień w sklepie oraz zasady zawierania Umów sprzedaży.

4. Dostęp do Regulaminu każdy użytkownik może uzyskać w dowolnym momencie, poprzez „kliknięcie” linku „Regulamin” umieszczonego na stronie sklepu.

5. Informacje o produktach w sklepie m.in. opisy, ceny stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.

6. Towary w sklepie internetowym są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się informacje o właściwościach towaru, jego cenie, materiale, z którego jest wykonany itp.

7. Zdjęcia i prezentacje oferowanych produktów są przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli.

II Zasady korzystania ze sklepu i zawarcie umowy sprzedaży

1. Sklep przy pomocy sieci elektronicznej umożliwia kupowanie oferowanych przez Sklep towarów.

2. Umowa sprzedaży zawierana jest między korzystającym ze sklepu (Klient), a firmą „Natasha de Kaaba – Joanna Sadowska”.

3. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień umów zawieranych za pomocą środków porozumiewania się na odległość następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi dowodu zakupu w postaci specyfikacji nabywanych produktów wraz z dostawą produktów. Do umów zawieranych przy pomocy środków porozumiewania się na odległość stosuje się Ustawę z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, a także innych odpowiednich aktów prawnych.

4. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.

5. Informacje zawarte w formularzu powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Firma „Natasha de Kaaba – Joanna Sadowska” zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, w przypadku, gdy podane dane są na tyle niedokładne, że uniemożliwiają realizacje zamówienia, w szczególności uniemożliwiają, prawidłowe doręczenie przesyłki. Przed odmową realizacji firma „Natasha de Kaaba – Joanna Sadowska” podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ustalenia danych w zakresie umożliwiającym zrealizowanie zamówienia.

6. Sklep podejmuje wszelkie możliwe i nakazane odpowiednimi przepisami prawa środki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych Klientów, w szczególności zapobiegające  pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji.

7. Użytkownik, który skorzystał ze sklepu, zobowiązany jest do:

- Nie dostarczania i nie przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa;

- Korzystania ze sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania;

- Nie rozsyłania i nie umieszczania w ramach sklepu niezamówionej informacji handlowej;

- Korzystania ze sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Administratora sklepu;

- Korzystania z treści zamieszczonych na stronach sklepu do użytku własnego;

- Korzystania ze sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz postanowieniami Regulaminu.

III Zawarcie umowy sprzedaży:

1. Aby zawrzeć umowę sprzedaży, należy złożyć zamówienie w jakiejkolwiek dostępnej formie:

- na stronie sklepu (on-line)
- pocztą elektroniczną

2. Sklep przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Jedynie zamówienia składane pocztą elektroniczną przyjmowane są w dni robocze w godzinach 12.00 – 20.00. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

3. Klient może złożyć zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie sklepu (tzw. zakupy bez rejestracji).

4. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki.

5. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru produktów z dostępnej oferty sklepu, ich kolorystyki, rozmiarów oraz ilości poprzez „dodanie” ich do koszyka.

6. Do momentu zatwierdzenia wyboru produktów przyciskiem „Zamówienie”, Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji produktów w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do wysyłki lub faktury.

7. Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem „Zamówienie” stanowi ofertę Klienta złożoną firmie „Natasha de Kaaba – Joanna Sadowska” co do zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

8. Po złożeniu przez Klienta zamówienia otrzyma on na stronie sklepu oraz drogą mail’ową komunikat zawierający informacje dotyczące pozycji w zamówieniu, ilości produktów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności, czasu realizacji zamówienia, danych teleadresowych Klienta oraz numerze konta do dokonania zapłaty za zamówione produkty. Komunikat stanowi potwierdzenie otrzymania przez Sklep oferty zakupu Klienta.

9. Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty złożonej drogą elektroniczną, na wskazany przez niego adres poczty e-mail. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów.

10. W przypadku innej formy płatności niż płatność „za pobraniem” Klient jest zobowiązany do uiszczenia płatności za zamówienie na wskazany numer rachunku bankowego w terminie do 7 dni od daty złożenia zamówienia

11. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem.

12. Bez uszczerbku dla uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, Klient może zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Sklepu potwierdzenia przyjęcia oferty zakupu, tj. przed otrzymaniem maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji. W niniejszej sprawie Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze sklepem, w tym możliwy jest kontakt drogą telefoniczną, z potwierdzeniem mailowym.

13. W przypadku wyboru przez Klienta innej formy płatności niż płatność „za pobraniem”, sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy sprzedaży, w przypadku gdy: (i) dane teleadresowe Kupującego są na tyle nieprecyzyjne, że uniemożliwiają dostawę towaru, lub (ii) płatność za zamówienie nie została uiszczona w  czasie 7 dni roboczych od złożenia zamówienia.

14. Na życzenie Klienta wystawiamy Faktury VAT.

IV Dostawa i odbiór

1. Termin realizacji zamówienia w sklepie, umieszczony na podsumowaniu zamówienia jest najbardziej prawdopodobnym czasem przygotowania Klientowi produktów do wysyłki. W wyjątkowych sytuacjach czas realizacji zamówienia jest potwierdzany przez pracownika podczas kontaktu z Klientem, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.

2. Produkty są dostarczone pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem firmy Poczta Polska S.A. lub wybranej firmy kurierskiej. Opłaty za dostawę produktów są podawane w procesie składania zamówienia. Przewidywany czas dostawy jest uzależniony od wybranej opcji oraz określony jest na stronach informacyjnych firm świadczących usługę dostawy towaru.

Firma „Natasha de Kaaba – Joanna Sadowska” nie odpowiada za opóźnienia wynikłe podczas dostarczania wysłanych towarów po zleceniu wysyłki firmie spedycyjnej.

3. Produkty wysyłane poza teren Rzeczypospolitej Polskiej są dostarczane za pośrednictwem firmy Poczta Polska S.A. Koszty dostawy są wyliczane na podstawie aktualnego cennika firmy Poczta Polska S.A. dla przesyłek zagranicznych.

Firma „Natasha de Kaaba – Joanna Sadowska” nie odpowiada za opóźnienia wynikłe podczas dostarczania wysłanych towarów po zleceniu wysyłki firmie Poczta Polska S.A..

4. Koszty przesyłki zakupionych Towarów ponosi Klient, o czym Klient zostaje poinformowany przed akceptacją składanego zamówienia. Do każdego przesyłanego towaru załączany jest na życzenie Klienta dowód zakupu (faktura VAT) oraz dokument ze specyfikacją zamówienia.

5. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient powinien sprawdzić w obecności spedytora stan opakowania zewnętrznego przesyłki. W przypadku uszkodzenia opakowania przesyłki Klient powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Odbiorcę i kuriera.

V Ceny i metody płatności

1. Informacja o cenie zakupu towaru w sklepie podawana na stronie sklepu i ma charakter wiążący – w rozumieniu ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny - od momentu otrzymania przez klienta e-maila z potwierdzeniem przyjęcia złożonego przez Klienta zamówienia zakupu wybranych towarów, zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia dla ilości podanych w zamówieniu, aż do końca realizacji zamówienia. W/w cena nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w sklepie, które mogą się pojawić po potwierdzeniu zamówienia w drugim mailu.

2. Ceny produktów w sklepie podawane są w złotych polskich.

3. Klient płaci cenę za zamówione produkty, wedle swego wyboru:

a) gotówką w momencie dostawy (za pobraniem),

b) przelewem bankowym przed dostawą. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie przedpłaty, brak otrzymania płatności na wskazany w zamówieniu rachunek bankowy w terminie 7 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulowanie zamówienia. Realizacja zamówienia płatnego przelewem rozpoczyna się po otrzymaniu należności za towar.

4. Firma „Natasha de Kaaba – Joanna Sadowska” zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w sklepie internetowym, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez sklep przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.

VI Gwarancja, reklamacje i zwroty

1. Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe i oryginalne.

2. Firma „Natasha de Kaaba – Joanna Sadowska” jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. oraz innymi odpowiednimi przepisami.

3. Firma „Natasha de Kaaba – Joanna Sadowska” podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez użytkowników.

4. Klient może zgłosić mailowo, telefonicznie lub za pomocą formularza kontaktowego informacje o wszelkich niedogodnościach lub przerwach w funkcjonowaniu sklepu.

5. Każda rzecz kupiona w sklepie może być reklamowana z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiada wady, stanowiące o jej niezgodności z zawartą umową sprzedaży. Reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z pisemnym opisem wady lub formularzem reklamacyjnym pobranym ze strony sklepu i dowodem zakupu w sklepie, listem poleconym lub inną formą przesyłki, na adres Firmy „Natasha de Kaaba – Joanna Sadowska”. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep przesyłki zawierającej reklamowany towar. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową Firma „Natasha de Kaaba – Joanna Sadowska” wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy) niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki przez Firmę „Natasha de Kaaba – Joanna Sadowska”, a gdy okaże się to niemożliwe (np. wyczerpanie zapasów magazynowych), zwróci pełną kwotę zapłaconej ceny towaru.

6. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.

7. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia towaru podczas transportu, zalecamy aby Klient sporządził w obecności kuriera protokół szkody lub doręczyciela.

8. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru i zwrócić towar w najszybszym możliwym terminie do sklepu. W celu odstąpienia od umowy sprzedaży danego towaru, Klient zobowiązany jest złożyć oświadczenia o odstąpieniu od zawartej umowy, a następnie przesłać towar na adres sklepu na koszt i ryzyko Klienta zakupionego towaru w stanie niezmienionym. Do przesyłki należy dołączyć dokument potwierdzający zachowanie terminu 14 dni w odniesieniu do konkretnych zwracanych towarów. Pieniądze odesłane zostaną w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych na podany przez Klienta numer rachunku bankowego.
 
VII Pozostałe

1. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji w sklepie są przetwarzane przez Firmę „Natasha de Kaaba – Joanna Sadowska” wyłącznie w celu realizacji zamówień, mogą być także przetwarzane w celach marketingowych. Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania zezwolenia na ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.

2. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia zakup Towarów oferowanych przez sklep. Sklep umożliwi Klientowi zapoznanie się z Regulaminem przy składanym zamówieniu. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.

3. Do umowy sprzedaży produktów w sklepie stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu.

5. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy wg. obowiązujących przepisów.

6. Firma „Natasha de Kaaba – Joanna Sadowska” zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują w terminie 7 dni od momentu opublikowania ich na stronie sklepu. Zmiany Regulaminu  mają zastosowanie do zamówień złożonych po dokonaniu danej zmiany niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 powyżej.

7. Firma „Natasha de Kaaba – Joanna Sadowska” zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu w ciągu dnia, wycofywania lub wprowadzania poszczególnych produktów do oferty sklepu, przeprowadzania i wycofywania akcji promocyjnych na stronie sklepu, jaki i również ich modyfikacji, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez sklep przed dokonaniem ww. zmian.

8. Wszelkie zamieszczone w sklepie znaki towarowe i nazwy firmowe należą do prawnych właścicieli i zostały umieszczone w celach informacyjnych.

DANE KONTAKTOWE

wyślij formularz

Informacja telefoniczna:

tel 728 837 894
pn - pt godz. 12:00 - 22:00

PŁATNOŚCI I DOSTAWA

obrazki dostawców

NEWSLETTER

© Natasha De Kaaba 2013 polityka prywatności i plików cookies